જાણવા જેવું: Statue of Unity- માત્ર 10 પોઈન્ટ્સમાં જાણો સરદારના વિરાટ સ્ટેચ્યુનું -આજે અનાવરણ

Join Our Telegram આજે (એટલે 31st Oct ) વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા આ સ્ટેચ્યુનું અનાવરણ થશે. ત્યાર બાદ 1 નવેમ્બરથી સ્ટેચ્યુ સામાન્ય નાગરિકોને જોવા મળશે. …